Przewodnik po projekcie

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku:

Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej

realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Wartość projektu na lata 2014-2015: 2 540 000,00 zł.

Cel główny projektu:
Podniesienie i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpr oraz podniesienie jakości funkcjonowania służb społecznych na terenie woj. podlaskiego.

Cele szczegółowe projektu:
– podwyższenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy służb społecznych,
– podwyższenie wiedzy i umiejętności wśród członków LZI w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– wzmocnienie współpracy między pracownikami służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej,
– upowszechnienie wiedzy na temat systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim.

Odbiorcami projektu są:
– pracownicy socjalni ops/pcpr,
– inni pracownicy ops i pcpr, dps, pow, innych jednostek organizacji społecznych i podmiotów integracji społecznej,
– pracownicy samorządu terytorialnego,
– pracownicy ROPS w Białymstoku,
– przedstawiciele innych służb społecznych, m.in.: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia w zakresie LZI, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego w celu świadczenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy,
– pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego,
– pracownicy publicznych służb zatrudnienia.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych prowadzona jest systematycznie. Kampania rekrutacyjna prowadzona jest na podstronie internetowej projektu, a zaproszenia i karty zgłoszeniowe wysyłane są na bieżąco do instytucji pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź faksem. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji i zgodnie z nim będzie prowadzony nabór, w którym pierwszeństwo mają:
– pracownicy socjalni ops i pcpr, którzy nie brali udziału w projekcie,
– pozostali pracownicy socjalni,
– inni pracownicy, którzy nie brali udziału w projekcie,
– równość płci (87% K, 13% M),
– kolejność zgłoszeń.

Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej

W ramach zadania organizowane są:

I.    Szkolenia 1, 2, 3-dniowe – jako kontynuacja z lat ubiegłych oraz jako odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie – 320 godzin dydaktycznych.

II.   Szkolenia wspólne dla PUP i OPS wspierające ich współpracę – 32 godziny dydaktyczne.

III. Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi – 88 godzin dydaktycznych.

IV. Kursy specjalistyczne:

1)    Mediacje rodzinne – łącznie 80 godzin dydaktycznych.

2)    Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia (TSR) – łącznie 72 godziny dydaktyczne.

3)    Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach  II stopnia (TSR) – łącznie 150 godzin dydaktycznych.

4)    Asystent rodziny – łącznie 230 godzin dydaktycznych.

5)    Dialog motywacyjny – łącznie 230 godzin dydaktycznych.

6)    Pracownik socjalny I stopnia – łącznie 190 godzin dydaktycznych.

7)    Praca z rodziną z problemem przemocy – łącznie 56 godzin dydaktycznych.

8)    Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie – łącznie 56 godzin dydaktycznych.

9)    Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie – łącznie 32 godziny dydaktyczne.

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
– pracownicy IPS otrzymają wsparcie doradcze specjalistów/ekspertów.
– usługa doradcza realizowana osobiście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wyznaczonym w tym celu miejscu,
– usługa świadczona w terenie, telefonicznie oraz elektronicznie.

Zakresy doradztwa:

  1. Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu – 250 godzin.
  2. Opracowanie i aktualizowanie strategii ro-związywania problemów społecznych i innych programów – 450 godzin.
  3. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich – 450 godzin.

Badania i analizy

 –      przeprowadzenie badania z zakresu polityki społecznej w regionie: „Diagnoza sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej”,

–      upowszechnienie fragmentów raportu na stronie projektu oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”, publikacja raportu w formie książkowej.

Platforma Wymiany Doświadczeń

– zorganizowanie seminarium (ok. 70 osób) zgodnie z rozpoznaniem potrzeb,

– wizyty studyjne (ok. 25 osób) mające na celu obserwację dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów społecznych – łącznie 25 dni,

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna

– organizacja jednodniowego seminarium (ok. 50 osób) przedstawicielom jednostek samorządowych, pomocy społecznej i NGO,

– współorganizowanie Targów Ekonomii Społecznej,

– emisja spotu reklamowego w radio,

– prowadzenie portalu dot. ekonomii społecznej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl,

– przygotowanie wizyt studyjnych mających na celu poznanie dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy między podmiotami Ekonomii Społecznej, NGO, jednostkami pomocy i integracji społecznej i administracji publicznej (16 dni),

– kontynuowanie prac Zespołu ds. Wdrażania Ekonomii Społecznej w regionie oraz Komitetu Monitorującego WPRES.

Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych

– wydawnictwo kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, w którym opisane będą m.in. dobre praktyki realizowanych projektów, jak także innych działań wdrażanych w woj. podlaskim mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,

– organizacja wizyt studyjnych mających na celu wzmocnienie współpracy między instytucjami pomocy społecznej a służbami zatrudnienia – łącznie 8 dni,

– organizacja dwóch jednodniowych seminarium upowszechniającego dobre praktyki w pracy socjalnej, jak także wzmacniającego współdziała-nie służb społecznych (ok. 70 osób),

Promocja projektu
– aktualizowanie podstrony projektu,
– wysyłanie informacji o projekcie do instytucji,
– wydawanie materiałów promocyjnych,
– oznaczanie projektu zgodnie z Wytycznymi MRR.

Strona główna
marzec 2023
P W Ś C P S N
« cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Strony archiwalne
Archiwum roku 2013